Club reglement

Alle clubleden verklaren zich bij inschrijving akkoord met onderstaande reglementen.

 

1. ALGEMEEN

 • De terreinen zijn uitsluitend toegangelijk voor leden, met uitzondering van wedstrijden voor Tennis Vlaanderen, tornooien of vriendenontmoetingen. Gastspelers zijn enkel toegelaten onder bepaalde voorwaarden (zie rubriek gastspelers).
 • Alle leden van TK De Berken zijn via Tennis Vlaanderen verzekerd tegen lichamelijk letsel ten gevolge van tennisongevallen van 1 april 2022 t.e.m. 31 maart 2023.
 • Prijslijsten voor zomer en winterseizoen zijn beschikbaar op onze website (www.tcdeberken.be)
 • Ieder lid is aansprakelijk voor alle schade, door hem/haar of door een door hem/haar geïntroduceerd persoon, aangebracht aan eigendom of bezit van de tennisclub.
 • TK De Berken is niet aansprakelijk voor diefstal of het zoek raken van bezittingen van leden of derden en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels opgelopen tijdens het verblijf in haar infrastructuur.
 • Onderrichtingen van bestuursleden en clubaangestelden dienen steeds nageleefd te worden.

 

2. LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap is verplicht bij deelname aan interclub, lessen en stages bij Tennisschool De Berken. Bezoekers voor een losse reservatie en van de bar dienen geen lid te zijn. Het is toch aangeraden voor bezoekers voor losse reservaties om zich ook lid te maken van de club om zo in orde te zijn met de verzekering en om online een terrein te kunnen reserveren. TK De Berken beschouwt een persoon als lid wanneer het lidgeld ook effectief is betaald.

Leden betalen hun lidkaart én de verplichte federatiekaart van Tennis Vlaanderen. Een terrein kan enkel gereserveerd worden na betaling van het lidgeld. De federatiekaart verzekert de leden tegen lichamelijke ongevallen burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Een federatiekaart kan door iedereen op het secretariaat aangevraagd worden. Let wel, deze verzekering werd afgesloten door de Tennis Vlaanderen en niet door TK De Berken. TK De Berken draagt hierin dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. We helpen u wel bij de start van administratieve behandeling na een ongeval.

Elk lidmaatschap kan aangevraagd worden via het online inschrijvingsformulier op onze website (www.tcdeberken.be)

Deelnemers in de lentecyclus van de tennisschool hoeven hun lidgeld niet via de club te betalen. Het lidgeld is meegerekend in het lessenpakket.

Het zomerseizoen outdoor start half april en eindigt ongeveer half oktober. Deze data kunnen verschoven worden naargelang de weersomstandigheden.

De leden van TK De Berken kunnen tijdens het zomerseizoen op indoor terreinen spelen bij regen en slechte weersomstandigheden zonder toeslag. Er dient wel rekening gehouden te worden dat organisaties van TK De Berken of van Tennisschool De Berken steeds voorrang hebben op de speelvelden. Reservaties kunnen hierdoor geannuleerd worden door TK De Berken.

 

3. RESERVATIES

Reserveren gebeurt via het reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen (www.Tennisvlaanderen.be) of via de speciale knop op de website van TK De Berken (www.tcdeberken.be) met ingave van je lidnummer bij Tennis Vlaanderen en je paswoord. Reserveren kan op elke computer met internetverbinding.

 • Elk lid mag per dag 1 uur enkel reserveren of 2 uren in dubbel. Enkel indien er vrije terreinen beschikbaar zijn mogen deze supplementair gereserveerd worden.
 • De leden kunnen tot 14 dagen vóór speeldatum reserveren. Men kan 2 reservaties “lopende” hebben. Dit om iedereen evenveel speelkansen te geven.
 • Bedrieglijk reserveren (bv de naam van iemand anders gebruiken, met of zonder zijn toestemming) kan leiden tot schrapping zonder enige vorm van schadeloosstelling.
 • Wanneer u een terrein gereserveerd hebt, en u toch niet kan spelen, moet dit terrein vrijgegeven worden zodat iemand anders dat opnieuw kan reserveren.
 • Terreinen die door de leden gereserveerd zijn kunnen door TK De Berken verplaatst worden naar een ander terrein op hetzelfde tijdstip.
 • Leden kunnen ook met een niet-lid spelen, een gastspeler. (zie rubriek gastspelers)
 • Elk lid kan ook gebruik maken van de LED-verlichting op de outdoor terreinen. Deze worden ontstoken bij het invallen van de duisternis door de personen aanwezig achter de bar.
 • Bij regen en slechte weersomstandigheden en bij volboeking van de outdoorterreinen kan er indoor gespeeld worden. Bij mooie weersomstandigheden moet er eerst op de outdoorterreinen geboekt worden.
 • Tijdens de maanden april, mei en juni kunnen interclubwedstrijden ingepland worden op woensdagnamiddag, zaterdagvoormiddag, zaterdagnamiddag, zondagvoormiddag en zondagnamiddag. De terreinen daarvoor worden op de planning aangeduid door de verantwoordelijke.

Activiteiten van de tennisclub en lessen en stages van de Tennisschool De Berken hebben steeds voorrang. Het bestuur behoudt zich het recht voor om het reservatieschema te wijzigen voor organisatorische doeleinden, zoals interclubwedstrijden, tornooien, herstellingen, terreinonderhoud, onbespeelbaarheid, etc.

 

4. GASTSPELERS

Leden kunnen ook met een niet-lid spelen, een gastspeler. Deze gastspeler betaald zijn deel van het terrein nl. € 8. De leden zijn mede-verantwoordelijk bij niet betaling van het deel van de gastspeler. Bij niet-betaling zal een volledig terrein worden aangerekend, zijnde € 20.

 

5. BETALINGSMODALITEITEN

Alle betalingen van lidgelden en vaste reservaties gebeuren aan de bar of op rekeningnummer BE51 2100 2911 0762 van de Nv Lanto.

 

6. TERREINEN, INSTALLATIES & ONDERHOUD

Na het tennissen dient men steeds het terrein volledig te vegen met behulp van de sleepnetten die ter beschikking zijn. Het terrein omvat niet enkel het speelveld, maar ook 2 meter naast en 2 meter achter het speelveld. Na het vegen van het terrein moeten de sleepnetten op de voorziene plaats teruggelegd worden.

Bij droog weer zal het terrein gesproeid moeten worden en dit door de verantwoordelijken achter de toog.

Wanneer er grotere onderhoudswerken nodig zijn zal dit op het reservatiebord vermeld staan. Bij regen en slechte weersomstandigheden zullen de buitenterreinen aangeduid staan op het reservatiebord als "niet bespeelbaar wegens regen".

Het is verplicht het terrein in onberispelijke staat achter te laten. Dus geen persoonlijke voorwerpen, drankblikjes en etensresten achterlaten. Deze dienen in de daartoe voorziene afvalbakken gegooid te worden.

Er mag niet aan het tennisnet gehangen worden noch overgesprongen worden. Ook aan de scheidingsnetten tussen de terreinen (indoor) mag niet gehangen worden.

Het is ten strengste verboden te roken en alcoholische dranken te gebruiken op de terreinen.

Indien men schade aanbrengt binnen de omheining van de terreinen of de voorschriften overtreedt en wanorde veroorzaakt, zal men respectievelijk opdraaien voor de gemaakte kosten en kan de toegang tot de terreinen en de club ontzegd worden.

 

7. KLEDIJ & SCHOEISEL

Tenniskledij is verplicht. Bij het begin van elk zomerseizoen kan de cluboutfit besteld worden. De data voor de pas-en afhaalmomenten zullen via email bekend gemaakt worden.

Op de outdoor terreinen zijn tennisschoenen met vlakke zool (visgraadstructuur) verplicht. Op de indoor terreinen zijn tennisschoenen met gladde zool verplicht. Deze indoorschoenen kunnen steeds gehuurd worden in de club. Bij niet reglementaire tenniskledij of tennisschoenen zal u de toegang tot de tennisterreinen ontzegd worden.

 

8. KLEEDRUIMTE

De club is niet aansprakelijk voor diefstal binnen het sportcomplex.

Het is verboden om sportschoenen af te kloppen tegen de muren van de kleedruimte. Doe dit boven de daarvoorziene roosters voor het terras. Eveneens is het verboden om de schoenen te reinigen in de doucheruimte.

Het is verboden te roken in de kleedruimte en binnen het volledige sportcomplex.

Werp uw afval in de voorziene afvalbakken.

 

9. CLUBHUIS

Dranken worden geleverd en verkocht door de club. Het is verboden om eigen dranken mee te nemen op de terreinen of in het clubhuis en op daarbijhorende terassen.

Het is verboden te roken in het clubhuis en de daaraan verbonden ruimtes.

 

10. WINTERSEIZOEN

Het winterseizoen start de 2e week van september en eindigd de 3e week van april. Het winterseizoen vertegenwoordigd 30 spelende weken. Tijdens het winterseizoen kan men kiezen voor een vaste reservatie voor een bepaalde dag en uur of een losse reservatie op de nog beschikbare vrije terreinen.

 

11. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. 

 

12. AANDACHT

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, waarna men zonodig dit reglement ook kan aanpassen.

Wie zich niet aan het clubreglement houdt, riskeert sancties. Bij het herhalen van de feiten kan dit oplopen tot schrappen van de ledenlijst en verwijdering uit de club zonder enige vergoeding of schadeloosstelling.

Wij wensen iedereen veel tennisplezier !

 

 

 

 

 

 

TOP